متقاضیان نامنویسی پایه دهم می توانند پس از دریافت کارنامه خردادماه به همین سایت مراجعه و فرم درخواست تکمیل نمایند