ظرفیت نامنویسی پایه دهم تکمیل گردیده است . از اینکه امکان خدمتگزاری به بخش عظیمی از متقاضیان حاصل نشد متاسفیم. امیدواریم این دسته از عزیزان عذر ما را پذبرا باشند