نامنویسی پایه دهم

متقاضیان نامنویسی پایه دهم در این آموزشگاه می توانند از ابتدای تیرماه صرفاً روزهای دوشنبه یا چهارشنبه با در دست داشتن کارنامه خردادماه به دفتر آموزشگاه مراجعه فرمایند .