برنامه امتحانات دیماه 97

دانش آموزان گرامی دقت بفرمایند :  دروسی که در برنامه نیامده ، پس از هماهنگی دبیر با کلاس مربوطه ، در زمانی که ایشان با کلاس هماهنگ نموده اند برگزار می گردد .